درخواست نمایندگی و شعب

شرایط پذیرش نمایندگی :
دفتر ؛ ملک اداری یا تجاری
تملک مالی جهت پرداخت هزینه‌های جاری ، ودیعه حسن انجام کار و تضامین لازم
تلفن ثابت
مدارک لازم جهت درخواست ؛
اشخاص حقوقی :
تصویر اساسنامه ، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات
تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء و اعضای هیئت مدیره
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
اشخاص حقیقی :
تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

ارسال درخواست کتبی نمایندگی به همراه آدرس و کروکی محل تصویر مدارک ضروری می‌باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت تماس بگیرید.