هیئت مدیره

 • نام و نام خانوادگی: احمد رویائی
  سال تولد: 1356
  سمت: رئیس هیأت مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9384001752
 • نام و نام خانوادگی: مهدی کریمی
  سال تولد: 1365
  سمت: مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9229692227
 • نام و نام خانوادگی: اصغر مظلومی
  سال تولد: 1353
  سمت: نایب رئیس هیأت مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9384001752
 1