مدیران

 • نام و نام خانوادگی: مهدی کریمی فیروز جانی
  سال تولد: 1365
  سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
  پست الکترونیک: Commercial@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9229692227
 • نام و نام خانوادگی: اصغر مظلومی
  سال تولد: 1353
  سمت: معاون اداری مالی و رئیس هیات مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9384001752
 • نام و نام خانوادگی: سید مرتضی اظهرالدوامی
  سال تولد: 1360
  سمت: مدیر اداری
  پست الکترونیک: Staf@khsco.com
  شماره تماس: 9198068725
 • نام و نام خانوادگی: سید عبدالرضا یاری
  سال تولد: 1352
  سمت: مدیر مالی و پشتیبانی
  پست الکترونیک: Financial@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9124933903
 • نام و نام خانوادگی: حافظ بیدارمغز
  سال تولد: 1362
  سمت: مدیر بازرگانی داخلی
  پست الکترونیک: Commercial@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9126608745
 • نام و نام خانوادگی: محمود حاجی زاده
  سال تولد: 1366
  سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  پست الکترونیک: IT@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9122948913
 1