اصطلاحات بازرگانی

CMR

حمل بین‌المللى کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینى است و باید محل دریافت و تحویل کالا در دو کشور مختلف باشد و حداقل یکى از طرفین عضو کنوانسیون باشد.

گواهى مبدا (CERTIFICATE OF ORIGIN)

کارنه تیر (TIR CARNET)

FOB .Free On Board ( ...named port of shipment)

اصطلاحات در بارنامه های صادره

اصطلاحات بازرگانی و گمرکی

 1 2 3 4