حمل گروپاژ و پروژه‌ای

حمل گروپاژ و پروژه‌ای

شـرکت خط صبا بـا برخـورداری از امکـانات گسـترده در کلیــه زمینـه های حمـل و نقـل (زمیـنی، هـوایی، دریـایی و ریـلی) بـا ارائـه سـرویس مطـمئن و سـریع توانسـته اسـت خــدمات بسزایی جهـت حمـل کالا و محموله‌ها صـادراتی و وارداتی و ترانـزیت بـه صـورت حمل گروپاژ و پروژه ای ارائه نمـاید. این شرکت تـوانایی حمـل کـالاهای متنوع اعم از خشک، مایع و غیره را در وزن و حجم های مختلف به صـورت گـروپاژ و پـروژه‌ای از ایـران بـه سـایر نقـاط دنیـا و بالعکس را دارا می‌ باشـد.