برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خط صبا در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 با حضور جناب آقای دکتر فتحی پور مدیرعامل محترم گروه توسعه ترابر ایرانیان و همچنین کلیه اعضای سهامداران، هیئت مدیره شرکت خط صبا و مدیران ارشد گروه توسعه ترابر ایرانیان در محل ساختمان طوبی برگزار گردید.